Specustawa drogowa – ułatwienia w realizacji inwestycji drogowych

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.

zdjęcie - Specustawa drogowa – ułatwienia w realizacji inwestycji drogowych

 

Specustawa drogowa – ułatwienia w realizacji inwestycji drogowych


Specustawa drogowa - wstęp

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych weszła w życie 25 maja 2003 r. Pierwotnie jej zapisy miały obowiązywać do końca 2017 r., jednak kolejne nowelizacje wydłużały ten okres, a w obecnej wersji ustawa ma obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

Specustawa drogowa reguluje trzy zasadnicze fazy inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych: postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, nabywanie nieruchomości pod drogi oraz sam proces realizacji inwestycji drogowej.

Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
2020-12-16
16 grudnia 2020
2020-12-17
- 17 grudnia 2020
Warszawa
Warszawa
Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych - praktyczne aspekty prawne

Droga publiczna, czyli jaka?

Zakres przedmiotowy ustawy ograniczony jest do realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych. W samej ustawie brak jednak zdefiniowania pojęcia drogi publicznej. Ustawodawca odsyła w tym zakresie do definicji drogi publicznej zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Jest nią droga zaliczana do jednej z kategorii: dróg krajowych, dróg wojewódzkich, dróg powiatowych, bądź gminnych, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami określonymi w przepisach.

Dodatkowo drogi publiczne dzielą się ze względu na ich dostępność na: drogi ogólnodostępne albo drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. Pozostałe drogi, które nie zaliczają się do żadnej z kategorii dróg publicznych i nie są zlokalizowane w ich pasie drogowym definiowane są jako drogi wewnętrzne.

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Przed wejściem w życie specustawy drogowej, aby rozpocząć inwestycję drogową należało uzyskać co najmniej kilka odrębnych decyzji administracyjnych, takich jak np. decyzja o lokalizacji inwestycji czy decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. Specustawa zastąpiła je kompleksową decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Zawiera ona w sobie szereg postanowień, które wcześniej rozproszone były w różnych decyzjach administracyjnych. ZRID określa m.in. wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, linie rozgraniczające teren, zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, które przechodzą na skarb państwa lub stają się własnością określonej jednostki samorządu terytorialnego czy też zatwierdzenie projektu budowlanego.

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda – w przypadku dróg krajowych lub wojewódzkich albo starosta – w przypadku dróg powiatowych lub gminnych na wniosek zarządcy danej drogi publicznej w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku przekroczenia tego terminu organ wyższego stopnia wymierza organowi właściwemu do wydania ZRID karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zarządzaniem cyklem życia projektu inwestycyjnego

Decyzje doręczane są jedynie wnioskodawcy, natomiast pozostałe strony zawiadamiane są w formie obwieszczeń umieszczanych we właściwych urzędach, ich Biuletynach Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

Od decyzji można odwołać sie do organu wyższego stopnia – wojewody, w przypadku wydania decyzji prze starostą albo ministra właściwego do spraw budownictwa, jeśli decyzja została wydana przez wojewodę.

Wywłaszczenie za odszkodowaniem

Jedną z ważniejszych konsekwencji wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest przejście na własność Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości, które objęte są decyzją.

Na jej mocy wygasają również ograniczone prawa rzeczowe ustanowione na nieruchomości, np. użytkowanie wieczyste. Z kolei w przypadku uprzedniego wydzierżawienia, użyczenia czy wynajęcia danego gruntu ZRID staje się podstawą do ich wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Decyzja określa także termin, w którym należy wydać nieruchomość – nie może być on krótszy niż 120 dni od dnia, w którym zezwolenie stało się decyzją ostateczną.

Jednak w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych interesem społecznym lub gospodarczym, kiedy decyzji nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, wtedy wywłaszczoną nieruchomość należy opuścić niezwłocznie.

W związku z wywłaszczeniem organ wydający ZRID zobowiązany jest do wydania decyzji określającej wysokość należnego odszkodowania w ciągu 30 dni od dnia, kiedy ZRID stało się decyzją ostateczną.

Problematyka negocjacji umów najmu, zapisów umowy najmu komercyjnego, umowy na budowę, remont i przebudowę obiektu, przebieg procesu inwestycyjnego na nieruchomości, audyt, kontrolę stanu technicznego obiektu oraz windykację należności – zapraszamy na szkolenie manager ds.najmu i zarządzania nieruchomościami

Uczestników tego szkolenia interesują się  również:

Co do zasady suma odszkodowania wypłacona wszystkim uprawnionym do danej nieruchomości nie może przekroczyć jej wartości, chyba że zostanie ona wydana w celu rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 30 dni – wtedy odszkodowanie może zostać powiększone o 5 proc. wartości nieruchomości lub wartości prawa użyłkowania wieczystego.

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny wypłacany jest dodatek w wysokości 10.000 zł.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Inwestycje w pasie drogi publicznej – inwestycje publiczne i niepubliczne.
Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej w procesie inwestycyjnym (ZRiD). Prawo, praktyka i procedury.
Inwestycje w pasie drogi publicznej – inwestycje publiczne i niepubliczne.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o zmianach związanych z niszczeniem dokumentów, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i przechowywaniem akt osobowych.
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i obowiązki w zakresie oznakowania środków transportu.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zamierzeniu ustawodawcy zapewnić miała uzgodnienie przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Chodziło o dostosowanie przepisów ustawy  o publicznym transporcie zbiorowym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu drogowego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Inwestycje liniowe przez cudze grunty
8 grudnia 2020 - 9 grudnia 2020 Szkolenie online
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki...
Podziały nieruchomości
14 grudnia 2020 -15 grudnia 2020 Szkolenie online
Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji