Wymagania dla transportu odpadów. Zmiana ustawy o odpadach

Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i obowiązki w zakresie oznakowania środków transportu.

zdjęcie - Wymagania dla transportu odpadów. Zmiana ustawy o odpadach

 

Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i obowiązki w zakresie oznakowania środków transportu.

Ustawa o odpadach dotychczas w sposób ogólnikowy regulowała zasady transportu odpadów. Ma się on odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Minister Środowiska zrealizował ustawowy obowiązek do określenia szczegółowych wymagań dla transportu odpadów w drodze rozporządzenia dopiero w akcie z 7 października 2016 r.

Zasady transportu odpadów (Zmiana ustawy o odpadach)

Rozporządzenie Ministra Środowiska określa podstawowe zasady transportu odpadów:

 • odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z innymi odpadami, o ile uniemożliwiony jest ich kontakt,
 • w czasie transportu odpadów mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów powinno być uniemożliwione,
 • podczas transportu nie może dochodzić do rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu (w szczególności ich wysypywanie, pylenie, wyciek),
 • uciążliwość zapachowa podczas transportu powinna być ograniczona do minimum,
 • należy ograniczyć do minimum wpływ czynników atmosferycznych na odpady, jeśli mogą spowodować negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
 • odpady (szczególnie w pojemnikach lub workach) powinny być ułożone lub umocowane w środkach transportu w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i przewracaniu, chyba że transportowane są luzem lub w cysternach,
 • w razie zmiany rodzaju transportowanych odpadów należy się upewnić przed transportem, że środek transportu nie zawiera pozostałości po poprzednim transporcie odpadów (dotyczy sytuacji, gdy te pozostałości mogą wpłynąć na właściwość transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi).

Obowiązek posiadania dokumentu

Odpady należy transportować wraz z dokumentem potwierdzającym:

 • rodzaj transportowanych odpadów,
 • dane zlecającego transport odpadów.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy je transportować wraz z dokumentem potwierdzającym:

 • rodzaj transportowanych odpadów,
 • nazwę gminy, z terenu której są odbierane.

Dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych towarów jest:

 • karta przekazania odpadów, stosowana w ewidencji odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),
 • faktura sprzedaży odpadów,
 • podstawowa charakterystyka odpadów, również stosowana w ewidencji odpadów w przypadku posiadacza odpadów przekazującego je do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów,
 • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów,
 • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeśli transportujący nie posiada ww. dokumentów.

Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście najnowszych zmian 2016 r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście najnowszych zmian 2016 r.
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie akcyzowym z zagranicą zarówno na poziomie UE jak i poza nią

Oznakowanie

Środki transportu powinny być odpowiednio oznaczone. Obowiązek dotyczy takich środków transportu, które są pojazdami lub zespołem pojazdów (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Takie środki transportu oznacza się białą tablicą, na której umieszcza się naniesiony wielkimi literami koloru czarnego napis „ODPADY”. Rozporządzenie Ministra Środowiska precyzyjnie określa wymiary zarówno samej tablicy (400 mm szerokości i 300 mm wysokości), jak i liter (minimum 100 mm wysokości i minimum 15 mm szerokości linii). Akt przewiduje też sytuację, w której na środku transportu brakuje miejsca do umieszczenia tablicy o wskazanych wymiarach. Dopuszczalne jest wówczas zmniejszenie wymiaru tablicy (do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości) i wysokości napisu (do minimum 80 mm wysokości i minimum 12 mm szerokości linii). Odstępstwo w tym zakresie uzasadnia wielkość lub konstrukcja środka transportu.

Oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni, powinno być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Załącznik (nr 1) do rozporządzenia określa graficzny wzór takiego oznakowania.

Zmiana ustawy o odpadach. Oznakowanie w transporcie transgranicznym

Jeśli środki transportu (stanowiące pojazd albo zespół pojazdów) są przeznaczone do transportu transgranicznego odpadów, dopuszcza się ich oznakowanie w inny sposób. Na tablicy (o wymiarach jak wyżej) umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm. Poza tym, obowiązują warunki oznakowania jak w przypadku środków „zwykłego” transportu odpadów. Rozporządzenie określa (w załączniku nr 2) graficzny wzór oznakowania.

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych. Zapraszamy na praktyczne szkolenie ŁAŃCUCH DOSTAW

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Kiedy złagodzenie obowiązków?

Posiadanie dokumentu, o którym mowa powyżej, oraz odpowiednie oznakowanie środka transportu odpadów nie jest wymagane, gdy:

 • nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 • transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Ustawa o odpadach określa podmiotowy i przedmiotowy zakres wyłączeń od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (art. 66 ust. 4).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742)

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
ZOBACZ DZIAŁ Z LISTĄ SZKOLEŃ

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zamierzeniu ustawodawcy zapewnić miała uzgodnienie przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Chodziło o dostosowanie przepisów ustawy  o publicznym transporcie zbiorowym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu drogowego.
W dniu 3 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Ustawa o tachografach jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania przepisów krajowych do unijnych. W tym artykule przedstawimy takie zagadnienia ustawy o czasie pracy kierowców jak świadectwo homologacji, zezwolenie na działanie warsztatu, opłata administracyjna i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
Niniejszy artykuł opisuje prawo energetyczne oraz zagadnienia związane ze służebnością gruntową. Wyszczególnione zostały takie aspekty jak regulacja sposobu korzystania ze służebności drogi, uprawnienia właściciela i domownika oraz zniesienie służebności drogi koniecznej.
Ustawa Prawo przewozowe reguluje – najogólniej mówiąc – przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych przewoźników. Nie dotyczy jednak transportu morskiego, lotniczego i konnego.
Kodeks pracy wymienia trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na okres próbny. Wspomnieć też należy, iż występują ponadto spółdzielcza umowa o pracę oraz umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. W tym miejscu przyjrzyjmy się tym trzem podstawowym typom umów o pracę. Poruszymy także tematy dotyczące rozwiązania umowy na czas nieokreślony.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Zarządzanie procesami logistycznymi
1 grudnia 2020 - 2 grudnia 2020 Szkolenie online
Zarządzanie procesami logistycznymi szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki...
Transport morski, Konosament
3 grudnia 2020 Szkolenie online
Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji