Wymagania dla transportu odpadów. Zmiana ustawy o odpadach

Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i obowiązki w zakresie oznakowania środków transportu.

13 grudnia 2018
zdjęcie - Wymagania dla transportu odpadów. Zmiana ustawy o odpadach

 

Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i obowiązki w zakresie oznakowania środków transportu.

Ustawa o odpadach dotychczas w sposób ogólnikowy regulowała zasady transportu odpadów. Ma się on odbywać zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów. Minister Środowiska zrealizował ustawowy obowiązek do określenia szczegółowych wymagań dla transportu odpadów w drodze rozporządzenia dopiero w akcie z 7 października 2016 r.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat mechanizmów funkcjonowania systemu magazynowego, integracji procesów z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, poznać mierniki funkcjonowania magazynów i efektywności procesów magazynowych to zapraszamy na szkolenie Zarządzanie magazynem - Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zapraszamy do linków bądź wpisania w wyszukiwarkę naszej strony fraz:

Pozwolą one poznać więcej szkoleń z interesującego Państwa obszaru.

Zasady transportu odpadów (Zmiana ustawy o odpadach)

Rozporządzenie Ministra Środowiska określa podstawowe zasady transportu odpadów:

 • odpady niebezpieczne mogą być transportowane jednocześnie z innymi odpadami, o ile uniemożliwiony jest ich kontakt,
 • w czasie transportu odpadów mieszanie poszczególnych rodzajów odpadów powinno być uniemożliwione,
 • podczas transportu nie może dochodzić do rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu (w szczególności ich wysypywanie, pylenie, wyciek),
 • uciążliwość zapachowa podczas transportu powinna być ograniczona do minimum,
 • należy ograniczyć do minimum wpływ czynników atmosferycznych na odpady, jeśli mogą spowodować negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi,
 • odpady (szczególnie w pojemnikach lub workach) powinny być ułożone lub umocowane w środkach transportu w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i przewracaniu, chyba że transportowane są luzem lub w cysternach,
 • w razie zmiany rodzaju transportowanych odpadów należy się upewnić przed transportem, że środek transportu nie zawiera pozostałości po poprzednim transporcie odpadów (dotyczy sytuacji, gdy te pozostałości mogą wpłynąć na właściwość transportowanych odpadów w sposób powodujący zagrożenie dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi).

Obowiązek posiadania dokumentu

Odpady należy transportować wraz z dokumentem potwierdzającym:

 • rodzaj transportowanych odpadów,
 • dane zlecającego transport odpadów.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, należy je transportować wraz z dokumentem potwierdzającym:

 • rodzaj transportowanych odpadów,
 • nazwę gminy, z terenu której są odbierane.

Dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych towarów jest:

 • karta przekazania odpadów, stosowana w ewidencji odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach),
 • faktura sprzedaży odpadów,
 • podstawowa charakterystyka odpadów, również stosowana w ewidencji odpadów w przypadku posiadacza odpadów przekazującego je do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów,
 • dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów,
 • inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeśli transportujący nie posiada ww. dokumentów.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia budownictwo i nieruchomości.
Profesjonalni trenerzy. Nowe tematy. Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne. Zobacz:

Oznakowanie

Środki transportu powinny być odpowiednio oznaczone. Obowiązek dotyczy takich środków transportu, które są pojazdami lub zespołem pojazdów (w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Takie środki transportu oznacza się białą tablicą, na której umieszcza się naniesiony wielkimi literami koloru czarnego napis „ODPADY”. Rozporządzenie Ministra Środowiska precyzyjnie określa wymiary zarówno samej tablicy (400 mm szerokości i 300 mm wysokości), jak i liter (minimum 100 mm wysokości i minimum 15 mm szerokości linii). Akt przewiduje też sytuację, w której na środku transportu brakuje miejsca do umieszczenia tablicy o wskazanych wymiarach. Dopuszczalne jest wówczas zmniejszenie wymiaru tablicy (do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości) i wysokości napisu (do minimum 80 mm wysokości i minimum 12 mm szerokości linii). Odstępstwo w tym zakresie uzasadnia wielkość lub konstrukcja środka transportu.

Oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni, powinno być czytelne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne. Załącznik (nr 1) do rozporządzenia określa graficzny wzór takiego oznakowania.

Zmiana ustawy o odpadach. Oznakowanie w transporcie transgranicznym

Jeśli środki transportu (stanowiące pojazd albo zespół pojazdów) są przeznaczone do transportu transgranicznego odpadów, dopuszcza się ich oznakowanie w inny sposób. Na tablicy (o wymiarach jak wyżej) umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm. Poza tym, obowiązują warunki oznakowania jak w przypadku środków „zwykłego” transportu odpadów. Rozporządzenie określa (w załączniku nr 2) graficzny wzór oznakowania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami zawarty w szkoleniu manager ds.najmu i zarządzania nieruchomościami. Serdecznie zapraszamy.

Uczestników tego szkolenia interesują się  również:

Kiedy złagodzenie obowiązków?

Posiadanie dokumentu, o którym mowa powyżej, oraz odpowiednie oznakowanie środka transportu odpadów nie jest wymagane, gdy:

 • nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów,
 • transportuje się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

Ustawa o odpadach określa podmiotowy i przedmiotowy zakres wyłączeń od obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (art. 66 ust. 4).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742)

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zamierzeniu ustawodawcy zapewnić miała uzgodnienie przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Chodziło o dostosowanie przepisów ustawy  o publicznym transporcie zbiorowym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu drogowego.

W dniu 3 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Ustawa o tachografach jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania przepisów krajowych do unijnych. W tym artykule przedstawimy takie zagadnienia ustawy o czasie pracy kierowców jak świadectwo homologacji, zezwolenie na działanie warsztatu, opłata administracyjna i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

Niniejszy artykuł opisuje prawo energetyczne oraz zagadnienia związane ze służebnością gruntową. Wyszczególnione zostały takie aspekty jak regulacja sposobu korzystania ze służebności drogi, uprawnienia właściciela i domownika oraz zniesienie służebności drogi koniecznej.

Ustawa Prawo przewozowe reguluje – najogólniej mówiąc – przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych przewoźników. Nie dotyczy jednak transportu morskiego, lotniczego i konnego.

Kodeks pracy wymienia trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na okres próbny. Wspomnieć też należy, iż występują ponadto spółdzielcza umowa o pracę oraz umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. W tym miejscu przyjrzyjmy się tym trzem podstawowym typom umów o pracę. Poruszymy także tematy dotyczące rozwiązania umowy na czas nieokreślony.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.