Ocena pracowników założenia i cele

Ocena pracowników jest formalną metodą okresowej oceny pracy, obejmuje zazwyczaj ilościowe i jakościowe aspekty funkcjonowania poszczególnych osób w organizacji.

Gamma - Ocena pracowników założenia i cele

Techniki oceniania pracowników, założenia i cele, funkcje oceniania


Metody oceniania pracowników - Ocena pracowników
pozwala odpowiedzieć na pytania:

 • czy oceniany pracownik posiada adekwatne kompetencje wymagane do skutecznej realizacji zadań na piastowanym stanowisku ?
 • w jakim stopniu pracownik wywiązuje się z powierzonych mu zadań?
 • jakie działania rozwojowe należy podjąć, aby zniwelować określone w trakcie oceny luki kompetencyjne?

Powyższe informacje wykorzystywane są przez inne elementy systemu zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak np.:

 • system wynagrodzeń,
 • planowanie szkoleń i rozwoju pracowników,
 • ścieżki karier,

dzięki czemu ich funkcjonowanie zostaje zoptymalizowane pod kątem realnych potrzeb rozwojowych i motywacyjnych pracowników oraz stwarza możliwość racjonalniejszej gospodarki dostępnymi w tym obszarze zasobami (np. szkoleniami, nagrodami, itp.).

Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej związane m.in. z tematem oceny pracownika. Zapoznaj się z działem szkolenie administracja w naszym serwisie.

 

Metody oceniania pracowników - Cele oceny pracowniczej

Ocenianie pracowników polega na wyrażaniu w formie ustnej lub pisemnej osądu o nich lub, inaczej mówiąc, wartościowaniu ich cech osobowych, zachowań i efektów pracy. Jej celem jest:
 • poprawienie efektywności pracy,
 • podejmowanie racjo­nalnych decyzji kadrowych (zawarcie umowy na czas nieokreślony, awanse, prze­niesienia),
 • planowanie zatrudnienia.

W ramach jej realizacji najczęściej dokonywana jest:

 • cena kompetencji – czyli ocena wiedzy, umiejętności, uzdolnień, stylów działania, osobowość, wyznawanych zasad, zainteresowań i innych cech, które używane i rozwijane w procesie pracy prowadzą do osiągania rezultatów zgodnych ze strategicznymi zamierzeniami organizacji,

 • ocena realizacji zadań – czyli ocena dotychczasowego i obecnego poziomu pracy, jakości wykonywanej pracy i sposobu wywiązywania się z obowiązków na danym stanowisku.

Wyniki takiej oceny, oprócz ewaluacji kompetencji i pracy pracownika, stanowią również podstawę do planowania dalszego rozwoju pracownika, zarówno od strony niwelowania zdiagnozowanych w trakcie oceny luk, jak i rozwoju w kierunku obejmowania wyższych stanowisk oraz nowych obszarów odpowiedzialności.

Ocenianie pełni jednak także funkcję motywacyjną. Pracownicy oczekują zwrotnych informacji na temat swoich zachowań i działań, by zyskać pewność co do tego, na ile spełniają lub nie oczekiwania formułowane przez stanowisko pracy i przełożonego.

Z drugiej strony oczekują informacji, które mogłyby ugruntowywać ich pozytywne wyobrażenia o samych sobie. Ocenianie jest więc zarówno instrumentem sprzyjającym redukowaniu niepewności, co do słuszności podejmowanych działań zawodowych, jak też środkiem ułatwiającym uzyskiwanie aprobaty społecznej.

W badaniach eksperymentalnych dowiedziono, iż milczący przełożony, który nie przekazuje podwładnym żadnych informacji o tym, jak widzi ich pracę, powoduje znaczące napięcie emocjonalne wśród członków zespołu i ujawnianie agresji we wzajemnych stosunkach. Jeśli jego oceny mają z kolei zdecydowanie krytyczny charakter, agresja pracowników skupiać się będzie na nim samym.
 

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wybierz nasze szkolenia online
 • Brak ograniczeń geograficznych i lokalizacyjnych
 • Duża wartość szkoleniowo-merytoryczna
 • Pełna interaktywność
 • Popularne technologie: Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Clickmeeting
Zapraszamy do zapoznania się z:Podsumowując, dobrze zorganizowany i funkcjonujący system ocen pracowniczych spełnia następujące cele:
 • organizacyjno-administracyjne – w ramach których wyniki oceniania pracowników są wykorzystywane do kształtowania polityki personalnej i podejmowania decyzji kadrowych w zakresie:
  • awansów,
  • przesunięć,
  • degradacji,
  • zwolnień,
  • przyjęć,
  • wynagradzania;

 • informacyjne – gdzie wyniki ocen dostarczają przełożonym na temat pracowników danych dotyczących:
  • efektów pracy, 
  • motywacji,
  • umiejętności,
  • potencjału;

 • informujące pracowników o:
  • ich mocnych i słabych stronach,
  • sposobie, w jaki są postrzegani przez swoich przełożonych,
  • obszarach, w których mogą dokonać korekt,
  • obszarach, w których mogą się rozwijać;

 • motywacyjne – gdzie oceny dostarczają pracownikom informacji zwrotnej, która motywuje ich do rozwoju osobistego, doskonalenia efektywności ich pracy oraz dokonywania korekt zachowania.

W jaki sposób cele te można osiągnąć i w jaki sposób zrobić to, by odnieść pożądane korzyści, przedstawimy w następnym artykule.

Zobacz nasze szkolenia menadżerskie i szkolenia sprzedażowe np: techniki sprzedaży szkolenie, przywództwo szkolenie i inne. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.