Prawo energetyczne. Na czym polega służebność przesyłu?

Służebność przesyłu polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, prawem do korzystania z nieruchomości obciążonej, w oznaczonym zakresie i zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. W tym artykule opiszemy poszczególne aspekty prawa energetycznego i wyjaśnimy jak powstaje zasiedzenie służebności przesyłu.

zdjęcie - Prawo energetyczne. Na czym polega służebność przesyłu?


Prawo energetyczne. Na czym polega służebność przesyłu?


Służebność przesyłu polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, prawem do korzystania z nieruchomości obciążonej, w oznaczonym zakresie i zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Chodzi o urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

Instytucja została wprowadzona do kodeksu cywilnego w wyniku nowelizacji z dnia 30 maja 2018 r. (obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2008 r.). Wcześniej, przypadki mieszczące się w zakresie stosowania obecnej instytucji służebności przesyłu rozwiązywano przez odpowiednie stosowanie przepisów o służebności drogi koniecznej. Uznano jednak, iż przypadek posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomości obciążonej i wynikająca stąd potrzeba dojazdu do nich celem ich utrzymywania i korzystania z nich uznano za zbyt daleko idący, by stosować te przepisy.

Wycena prawa użytkowania wieczystego oraz wycena nieruchomości
Dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wycena prawa użytkowania wieczystego oraz wycena nieruchomości
Omówienie prawa użytkowania wieczystego i zasad wyceny prawa użytkowania wieczystego

Zasiedzenie służebności przesyłu. Jak powstaje służebność?

Podstawową formą ustanowienia służebności przesyłu jest zawarcie stosownej umowy. W takiej sytuacji oświadczenie woli właściciela nieruchomości powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Prawo służebności przesyłu może też powstać na skutek orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej, możliwe jest też nabycie służebności przez zasiedzenie.

Prawo energetyczne. Uprawniony i zobowiązany

Uprawnionym do służebności przesyłu jest przedsiębiorca i to taki, którego przedmiotem działalności jest aktywność związana z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych. Powinien on już prowadzić działalność przesyłową i pozostawać właścicielem tych urządzeń albo co najmniej zamierzać ją rozpocząć.

Po drugiej stronie tego stosunku prawnego jest właściciel nieruchomości, na której znajdują się lub mają być zainstalowane urządzenia przesyłowe. Służebność przesyłu może ustanowić też użytkownik wieczysty, ale z małym zastrzeżeniem. Jeśli tytuł prawny do korzystania z urządzeń przesyłowych nie został uregulowany do czasu powstania prawa użytkowania wieczystego, to użytkownik wieczysty nie ma roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (por. postanowienie SN z 06.10.2017 r., V CSK 165/16).

Roszczenie o ustanowienie służebności powstaje dla właściciela nieruchomości obciążonej z chwilą wybudowania urządzeń, dla przedsiębiorcy zaś – z momentem, gdy zamiar ich wybudowania zostanie potwierdzony planem zagospodarowania miejscowego lub decyzją o warunkach zabudowy.

Konwencja CMR i Prawo przewozowe

Odpowiadasz w firmie za dostawy, eksport lub import towaru? Poznaj nasze szkolenie dostarczające wiedzę na temat praktycznych zagadnień (również prawnych) dotyczących spedycji i transportu.

Dowiesz się na przykład jak minimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, składaniu reklamacji czy przygotowaniu przewozu.

Uczestnicy tego szkolenia często biorą udział  w takich szkoleniach jak:

Prawo energetyczne. Treść prawa

Wynikające ze służebności uprawnienia przedsiębiorcy sprowadzają się do korzystania z nieruchomości w celu potrzebnym do zapewnienia należytego działania urządzeń przesyłowych, prawa wejścia na gruntu, dokonywania remontów, przeglądów, napraw urządzeń, a także usuwania awarii. Gdy urządzenie przesyłowe ma być dopiero zbudowane na nieruchomości, służebność obejmuje także prawo do jego zamontowania.

Służebność przesyłu ma z założenia na celu trwałe uporządkowanie stosunków prawnych związanych z nieruchomością. Wyrazem tego jest związanie obowiązków wynikających z przedmiotowego prawa z nieruchomością, a nie z jej konkretnym właścicielem (por. postanowienie SN z 25.01.2018 r., IV CSK 185/17).

Wynagrodzenie

Ustanowienie służebności przesyłu w drodze umowy może być odpłatne albo nieodpłatne. Z kolei, gdy źródłem służebności jest orzeczenie sądu, to wówczas sąd ma obowiązek ustalenia wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. Wpływ na wysokość wynagrodzenia ma ograniczony zakres korzystania z nieruchomości przez posiadacza służebności. Dlatego ustalenie wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności przesyłu powinno być proporcjonalne do stopnia ingerencji skarżącego w treść prawa własności i uwzględniać wartość nieruchomości. Jednocześnie nie należy się ograniczać – przy określeniu wysokości wynagrodzenia – do sposobu, w jaki faktycznie nieruchomość była i jest wykorzystana, ale uwzględniać sposób, w jaki właściciel mógłby to uczynić (por. wyrok SN z 12.10.2017 r., IV CNP 76/16).

Służebność przymusowa

Zdarza się, że strony nie doprowadzą do ustanowienia służebności przesyłu dobrowolnie. Ustawodawca przewidział taką sytuację i usankcjonował możliwość ustanowienia służebności przesyłu na drodze sądowej. Postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania może wystąpić zarówno przedsiębiorca, jak i właściciel nieruchomości, gdy służebność przesyłu jest konieczna dla właściwego korzystania z urządzeń. Wniosek powinien zawierać wskazanie właścicieli wszystkich nieruchomości, na których są lub mają być usytuowane urządzenia przesyłowe. Służebność powstaje na podstawie orzeczenia sądu.

Służebność Publiczna
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Służebność Publiczna
Praktyczne aspekty instytucji wywłaszczeniowych, zarówno z perspektywy inwestora, jak i właściciela nieruchomości

Wynagrodzenie jednorazowe czy okresowe?

Obligatoryjnym elementem orzeczenia sądu jest określenie wynagrodzenia. Ustawa nie określa kryteriów do określenia rozmiaru wynagrodzenia, wskazując tylko, że ma być „odpowiednie”. Oznacza to przyznanie w tym zakresie swobody sądowi, który powinien dokonać indywidualnej oceny w ramach swobody jurysdykcyjnej na podstawie określonego stanu faktycznego (por. postanowienie SN z 12.10.2017 r., IV CSK 724/16). Dopuszcza się sięgnięcie poprzez analogię do dorobku orzecznictwa i doktryny dotyczących wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości obciążonej za ustanowienie służebności drogi koniecznej (por. postanowienie SN z 05.04.2012 r., II CSK 401/11).

Ustawa nie przesądza w końcu też tego, czy wynagrodzenie powinno być jednorazowe, czy okresowe. W związku z tym dopuszcza się zarówno przyznanie wynagrodzenia jednorazowego, jak i ustanowienie służebności za wynagrodzeniem płatnym okresowo. Wynagrodzenie nie może być jedna zasądzone „jednocześnie w formie jednorazowej i okresowej” (por. postanowienie ZN z 20.09.2012 r., IV CSK 56/12).

Przejście służebności na nabywcę

W razie zbycia przedsiębiorstwa przesyłowego lub samych urządzeń przesyłowych na nabywcę, przechodzi z mocy prawa  służebność odnosząca się do tych urządzeń. Warunkiem jest, aby nabywca też był przedsiębiorcą.

Prawo energetyczne. Wygaśnięcie służebności

Służebność przesyłu wygasa wraz z zakończeniem procesu likwidacji przedsiębiorstwa. Służebność przesyłu jest funkcjonalnie połączona z przedsiębiorstwem, które po likwidacji przecież już nie istnieje. Przedsiębiorca ma w takim wypadku obowiązek usunięcia urządzeń, o ile utrudniają korzystanie z nieruchomości. Jeżeli jednak usunięcie urządzeń byłoby nieuzasadnione, wiązałoby się z koniecznością poniesienia nadmiernych kosztów lub było połączone z nadmiernymi trudnościami, przedsiębiorca może się uwolnić od wspomnianego obowiązku, wypłacając właścicielowi nieruchomości odpowiednie odszkodowanie.


Podstawa prawna:
Art. 3051-3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.)

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Szkolenia farmaceutyczne i kosmetyczne
ZOBACZ DZIAŁ Z LISTĄ SZKOLEŃ

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Od 9 lutego 2019 r. sprzedawca dokonujący sprzedaży leków, będzie musiał sprawdzić ich autentyczność w ogólnopolskiej bazie o nazwie internetowy system weryfikacji leków. Nakaz ten wynika z ustanowionej przez Unię Europejską dyrektywy fałszywkowej. Wyjaśniamy jakie obowiązki i na kogo zostaną nałożone oraz skąd wynikają.
System monitorowania drogowego przewozu towarów został stworzony jako narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, alkoholem skażonym oraz suszem tytoniowym. W poniższym artykule przedstawimy poszczególne zapisy jakie zawiera ustawa o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne wśród różnych definicji wymienia pojęcie „Dobra Praktyka Wytwarzania”. Pod tym pojęciem rozumiana jest praktyka, która gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna są wytwarzane i kontrolowane odpowiednio do ich zamierzonego zastosowania, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ich specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawą wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
Wzrost kar nakładanych na przewoźników podczas kontroli drogowych, pojawienie się nowych sankcji i zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem drogowym towarów – to najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Znowelizowane przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1481 z późn. zm.) w zasadzie obowiązują od dnia 3 września 2018 r., ale z wyjątkami (o tym poniżej).
Od początku roku (od 1 stycznia 2018 r.) obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Liczne zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym wyżej wymienione rozporządzenie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Inwestycje liniowe przez cudze grunty
8 grudnia 2020 - 9 grudnia 2020 Szkolenie online
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki...
Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji