WOLONTARIAT PRACOWNICZY NARZĘDZIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW I FIRMY

Szanowni Państwo!
Wolontariat w powszechnej opinii kojarzy się wyłącznie z altruistycznym pomaganiem i dawaniem. Ale, czy na pewno? Wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej rzeczywistości, niż firmowa. Wolontariusz zdobywa nowe doświadczenie i sprawdza się w nowej roli. A co zyskuje pracodawca? Zadowolonych, lepiej komunikujących się i współpracujących pracowników. Poprzez pracę społeczną dostrzegają oni wspólne wartości swoje i firmy, i przez to chętniej dbają o rozwój swój i zespołu. Jak zorganizować wolontariat pracowniczy, aby był to wspólny projekt ludzi i firmy? Kto powinien włączyć się w jego stworzenie i realizację?
Życzymy owocnej lektury!

Zespół Gamma

Gamma - WOLONTARIAT PRACOWNICZY NARZĘDZIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW I FIRMY

WOLONTARIAT PRACOWNICZY NARZĘDZIE ROZWOJU PRACOWNIKÓW I FIRMY 

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Wolontariatem pracowniczym nazywamy dobrowolne działania społeczne pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i innych organizacji określonych przepisami prawa.

Pracownicy – wolontariusze wykorzystują swoje różnorodne umiejętności i pasje, aby pomóc potrzebującym. Firma wspiera pracowników merytorycznie, organizacyjnie i finansowo.

Wolontariat pracowniczy to część strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w ramach całościowej strategii firmy. Zakłada ona kompleksowe, długofalowe działania, realizowane w takich obszarach jak miejsce pracy, społeczeństwo, rynek i środowisko.

Wdrożenie CSR w firmie to sygnał dla jej interesariuszy (klientów, partnerów biznesowych, otoczenia społecznego, pracowników), że przyjmuje ona postawę etyczną w prowadzeniu biznesu i dba o wspólny interes społeczny. Jednocześnie zwiększając swoją konkurencyjność na rynku.

*1*

Wolontariat pracowniczy jest wsparciem strategii polityki personalnej firmy, poprzez:

budowanie nowego przywództwa i współpracy opartej na szacunku, zaufaniu i empatii (leadership),

 • akceptację i wsparcie pracowników dla firmy, gdzie ważne są ich potrzeby i aspiracje (employer branding),
 • wkład pracowników – wolontariuszy w budowanie kultury organizacyjnej firmy – ich radość, entuzjazm, akceptacja dla różnorodności i odmienności ludzi przekłada się na relacje w pracy i motywację do wykonywanych zadań służbowych (team building),
 • budowanie atmosfery sprzyjającej współpracy i zaangażowaniu,
 • zbudowanie przekonania wśród pracowników, że wolontariat pracowniczy jest wartościowym sposobem nie tylko na pomoc społeczną, ale również na rozwój osobisty oraz integrację ludzi z różnych miejsc w firmie (skills development),
 • stworzenie warunków dla wspólnego, prospołecznego spędzenia czasu z rodziną i bliskimi (life-work balance).

Wykorzystanie wolontariatu w pracy HR

Rosnąca rola mediów społecznościowych, powszechny dostęp do informacji, w tym informacji o firmie, decyduje, czy zakupimy jej produkt lub usługę, czy będziemy chcieli aplikować o pracę w danym przedsiębiorstwie, czy chcemy z nią współpracować.

Dla grup docelowych firmy ważna staje się wiedza, w jaki sposób firma osiąga zysk, czy dba o środowisko, jak traktuje swoich pracowników. Z tego powodu wzrasta rola strategii społecznej odpowiedzialności (CSR), która staje się nierozerwalnym elementem strategii zarówno dużych korporacji, jak i mniejszych firm na konkurencyjnych rynkach.

Pracownicy to największy kapitał firmy. Bez ich zaangażowania w rozwój firmy i jej sukces, nie osiągnie ona zamierzonych celów. Umiejętność współpracy i znajdowania wspólnego interesu w realizacji zadań jest bardzo ważna. Umiejętności te możemy kształtować i rozwijać w pracownikach również dzięki wolontariatowi pracowniczemu, realizowanemu w ramach strategii polityki personalnej.

*2*

Wolontariat pracowniczy pod skrzydłami HR pozwala:

 • zbudować dodatkowe narzędzie motywacji i rozwoju pracowników,
 • zaspokoić w pracownikach silną potrzebę uznania i szacunku,
 • zachęcać pracowników do samorozwoju i doskonalenia się,
 • tworzyć wspólnie kulturę organizacyjną firmy w oparciu o jej wartości,
 • budować wizerunek firmy kompetentnej i prestiżowej,
 • wyłaniać i kształtować przyszłych liderów,
 • budować poczucie wspólnej odpowiedzialności za cel biznesowy firmy,
 • tworzyć efektywne i trwałe relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

HR zyskuje w oczach pracowników, jeśli widzą oni, że firmie autentycznie zależy na ich aktywności społecznej, dając temu wyraz poprzez kompleksowe wsparcie działań wolontariackich.

W jaki sposób wolontariat pomaga nam się rozwijać?

Najlepiej uczymy się przez doświadczanie. A wolontariat jest znakomitą okazją, aby rozwijać swoje kompetencje w niestandardowy sposób, poznawać lepiej siebie w innej, niż firmowa, rzeczywistości.

Wolontariusze poprzez realizację ważnego celu społecznego reagują mniej sceptycznie na odmienne od ich własnych przekonania. Uczą się, jak najlepiej rozwiązać dany problem. W naturalnych warunkach, pozbawionych presji biznesowej potrafią lepiej „wchodzić w buty innych”. Uważniej słuchają siebie nawzajem, dając sobie przestrzeń do wypowiedzi.

W naturalny sposób zdobywają nowe kompetencje i rozwijają te, które już mają. Wracają do firmy i zmieniają swoje przekonania i nastawienie do zespołowej pracy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Firma Gamma sp. j. rekomenduje szkolenia: Zarządzanie zmianą - Kompleksowe przygotowanie do procesu wprowadzania zmiany w organizacji. Zarządzanie zespołem - Doskonalenie umiejętności zarządzania zespołem pracowniczym. szkolenie zarządzanie projektami – Jak zadbać o procesy w projekcie czyli zapoznanie z metodyką PMI.Zobacz inne szkolenia menadżerskie online i webinary

A co zyskuje pracodawca? Zadowolonych, lepiej komunikujących się i współpracujących pracowników, którzy wierzą w skuteczność wspólnego działania. Poprzez pracę społeczną dostrzegają oni wspólne wartości swoje i firmy, i przez to chętniej dbają o rozwój swój i zespołu. Stają się bardziej empatyczni, dając sobie zrozumienie i wypracowane wspólnie etyczne normy grupowe.

Budując w ten sposób silne więzi i wspólną odpowiedzialność za cele biznesowe. Doceniają bardziej siebie i swoje mocne strony. A dzięki temu widzą, ile potrafią. Mają większe poczucie spełnienia, rozwoju i harmonii.

Wolontariat kompetencji – nieuchronny trend

Najprostszy podział wolontariatu pracowniczego to:

 • Wolontariathands on” – głównie praca fizyczna, np. malowanie ścian, sadzenie drzew, urządzanie placu zabaw
 • Wolontariatskill based” – wolontariat kompetencji – praca w oparciu specjalistyczne umiejętności i specyficzne pasje

Wolontariat kompetencji to przyszłość wolontariatu pracowniczego. Wolontariusze mogą wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i umiejętności do pomagania innym. Pomagać mogą zarówno pracownikom placówki, jak i ich podopiecznym, czy wolontariuszom.

Wsparcie może przybierać formę doradztwa, edukacji, czy wykonania konkretnych usług dla organizacji społecznych (fundacje, stowarzyszenia), czy jednostek administracji publicznej i samorządowej (np. szkoły, szpitale, domy kultury, MOPS).

Tego typu pomoc zwielokrotnia się jak kula śnieżna, gdyż to, czego wolontariusze nauczą, na przykład pracowników danej placówki, wykorzystują oni w swojej pracy z podopiecznymi. Korzyści po obu stronach są ogromne.

Wolontariusze mają realny wpływ na zmianę społeczną. Udzielając wsparcia, które jest naturalnym zasobem firmy, mogą sprawić, że dana organizacja będzie działać jeszcze sprawniej i efektywniej, będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę, czy budować relacje z nowymi partnerami, oszczędzając jednocześnie własne finanse dzięki wolontariuszom i firmie.

Pomysłów na pomoc jest tyle, ilu ludzi czuje potrzebę podzielenia się z innymi swoją wiedza zawodową, czy realizowaną pasją.

Wolontariat pracowniczy można rozwijać w firmach zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego. Jeśli chcesz zapoznać się z naszymi szkoleniami z pierwszego sektora zapraszamy na podstronę: szkolenia otwarte warszawa jeśli natomiast z tego drugiego: szkolenie administracja.

 

Najczęściej rozwijane kompetencje przez pracowników – nabywane
w trakcie projektów wolontariackich:

 • Działanie w zespole
 • Elastyczność działania
 • Wytrwałość i dążenie do rezultatów
 • Budowanie relacji
 • Perswazja
 • Empatia
 • Samodzielność
 • Zdolności organizacyjne
 • Efektywna komunikacja

Włączając wolontariat pracowniczy do strategii polityki personalnej, możemy
wykorzystać zasoby i narzędzia HR do realizacji, badania i ewaluacji projektu.

Formy wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy można podzielić na kilka podstawowych działań:

FORMA
WOLONTARIATU
KOMPETENCJI 

 WYBRANE PRZYKŁADY
Autorskie
projekty
pracowników


W ramach wewnętrznego konkursu grantowego
w firmie, zespoły pracowników otrzymują pieniądze na
realizację autorskich projektów pomocy w wybranej
społeczności, np. mentoring, szkolenie zamknięte, doradztwo,
usługi.

Przykładowe korzyści:

 • nauka umiejętności wystąpień publicznych, pisania komunikatów,
 • efektywna komunikacja i współpraca w zespole,
 • rozwój kompetencji zarządzania projektem, czasem, zespołem,
 • radzenie sobie ze stresem, większa asertywność i empatia,
 • większa samodzielność.

Własne programy
społeczne firmy


Firma jest pomysłodawcą programu. Poprzez wsparcie
merytoryczne, organizacyjne i finansowe zachęca
pracowników do udziału w projekcie, np. mentoring,
tutoring, szkolenia, doradztwo, usługi.

Przykładowe korzyści:

 • kształtowanie, wzmacnianie kultury
  organizacyjnej, praca na wartościach firmowych,
 • budowanie wizerunku firmy kompetentnej,
 • wzbogacenie wiedzy i kompetencji firmy oraz
  pracowników.

Programy/akcje
społeczne
organizowane
przez podmioty
zewnętrzne


Pomysłodawcą jest, np. fundacja lub stowarzyszenie.
Firma wspiera pracowników w dołączeniu i realizacji
akcji, np. dzięki wsparciu organizacyjnemu
lub finansowemu pracodawcy.

Przykładowe korzyści:

 • źródło innowacji,
 • budowanie renomy firmy,
 • budowanie wspólnotowości na tych samych
  wartościach,
 • szersza sieć kontaktów.

Wolontariat
połączony z
wyjazdem
integracyjnym lub
szkoleniem


Firma organizuje wspólną, dobrowolną pomoc
pracowników – wolontariuszy w miejscu wyjazdu,
np. warsztaty edukacyjne, doradztwo, usługi.

Przykładowe korzyści:

 • integracja pracowników,
 • wzrost empatii i wzajemnego zrozumienia,
 • budowanie współpracy na wspólnych wartościach.Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.