Zmiana zasad wypłacania wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia w gotówce

W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.

zdjęcie - Zmiana zasad wypłacania wynagrodzeń. Wypłata wynagrodzenia w gotówce


Zasady wypłacania wynagrodzeń

Obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek wypłacania wynagrodzenia w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

Wynagrodzenie wypłacane jest w zasadzie w formie pieniężnej, choć niekiedy dopuszczalne jest (co najwyżej) częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie – przewidywać to muszą ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Monitorowanie pracowników w dobie COVID 19 i pracy zdalnej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Monitorowanie pracowników w dobie COVID 19 i pracy zdalnej

Wypłata na rachunek

Dotychczas zasadą było wypłacanie wynagrodzenia do rąk pracownika. Spełnienie obowiązku wypłaty wynagrodzenia w inny sposób (np. na rachunek bankowy pracownika) było możliwe, o ile stanowił tak układ zbiorowy pracy lub też pracownik wyraził uprzednio na to zgodę na piśmie. Nowelizacja odwróciła tę zasadę.

Obecnie podstawową formą jest wypłata na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Następuje stopniowa marginalizacja gotówkowej formy wypłat wynagrodzeń, choć w dalszym ciągu jest możliwa.

Wypłata wynagrodzenia w gotówce – na wniosek

Pracodawca, dotychczas obowiązany do uzyskania zgody pracownika na dokonanie przelewu wynagrodzenia na konto pracownika, teraz został do tego uprawniony i zobligowany przez ustawę.

Będzie musiał jednak wypłacać wynagrodzenie w gotówce do rąk własnych pracownika, gdy ten złoży wniosek o taką wypłatę. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Pracodawca musi taki wniosek uwzględnić.

Działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana niebawem. Zapraszamy  na szkolenie zmiany w prawie pracy 2018/2019.

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Kodeks pracy - wynagrodzenie. Ustawodawca wyszedł naprzeciw oczekiwaniom rynku?

Ustawodawca uzasadnił potrzebę zmiany w zakresie wiodącej formy wypłacania wynagrodzenia dostosowaniem przepisów do zmieniających się preferencji pracowników. Pracownicy coraz powszechniej wybierali bowiem bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia. Z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej możemy się dowiedzieć, że już w 2014 r. aż 77,8% pracowników w Polsce otrzymywało wynagrodzenia na rachunki płatnicze (dane Banku Światowego).

Nowa regulacja ma także w oczywisty sposób ograniczyć szarą strefę. Płatności gotówkowe nie pozostawiają przeważnie żadnego śladu i umożliwiają ukrycie przekazania środków. Nowelizacja ma zatem przyczynić się do ograniczenia szarej strefy w gospodarce i poprawić sytuację konkurencyjną uczciwych podmiotów i zwiększyć dochody sektora finansów publicznych.

Wypłata wynagrodzenia na konto poprawi egzekucję alimentów?

W tym kontekście warto wspomnieć też o nowelizacji Kodeksu pracy, dokonanej ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432) – tzw. „pakiet alimentacyjny”.

PIT w płacach na przełomie 2020 i 2021 rok
Wybrane zagadnienia
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
PIT w płacach na przełomie 2020 i 2021 rok

Od dnia 1 grudnia 2020 r. obowiązywać będzie m.in. zmieniony przepis art. 282 Kodeksu pracy. Nowo dodany § 3 przewiduje poważną sankcję grożącą pracodawcy. Kara grzywny od 1500 zł do 45000 zł ma odstraszyć tych pracodawców, którzy na umowie o pracę wskazują wynagrodzenie w minimalnej wysokości, a resztę płacą pracownikowi „pod stołem”.

Zgodnie z nowelizowanym przepisem pracodawca nie będzie mógł wypłacić wyższego wynagrodzenia niż to wynika z umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracownikowi, wobec którego toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Nie trudno odnaleźć związek między tą nowelizacją a wprowadzeniem zasady wypłaty wynagrodzeń przelewem – teoretycznie zwiększy się możliwość kontrolowania nieuczciwych pracodawców i dłużników alimentacyjnych.

Pracodawca może żądać od pracownika podania numeru rachunku

Wprowadzenie zasady wypłaty wynagrodzenia na rachunek płatniczy spowodowało zmianę także w zakresie danych osobowych udostępnianych pracodawcy. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie i przebieg zatrudnienia.

Od pracownika może żądać ponadto jego innych danych osobowych, imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika (w razie korzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy), numeru PESEL oraz – tu nowość – numeru rachunku płatniczego, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Obowiązek informacyjny – już zrealizowany?

Ustawa zmieniająca nakłada też na pracodawcę jednorazowy obowiązek informacyjny. W terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 22 stycznia 2019 r.) pracodawca powinien poinformować tych pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę albo złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Wypłata wynagrodzenia w gotówce

Kiedy pracodawca wypłaci wynagrodzenie w gotówce? Po otrzymaniu takiej informacji od pracodawcy, pracownik ma 7 dni na podanie pracodawcy numeru rachunku płatniczego albo złożenie wspomnianego wniosku dotyczącego wypłaty do rąk własnych. Jeśli pracownik w powyższym terminie nie wskazał numeru rachunku płatniczego, ani nie złożył wniosku o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych, pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie w gotówce.

Czy nowelizacja osiągnie swój cel?

W teorii nowe rozwiązania – zarówno dotyczące przelewania wynagrodzeń i „pakietu alimentacyjnego” – mogą wydawać się efektywne. Pozostaje jednak jeszcze praktyka i wątpliwość, czy wprowadzone zmiany faktycznie osiągną swój cel, szczególnie wobec pozostawienia pracownikowi możliwości otrzymywania wynagrodzenia w gotówce i związania pracodawcy stosownym wnioskiem pracownika.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz. U. z 2018 r., poz. 357)
  • Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2432),
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) – art. 221, art. 86 § 1

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Budowa efektywnych systemów wynagradzania
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Prawo pracy w 2021 r.
Praca zdalna, potrącenia z wynagrodzenia, czas pracy w związku z COVID-19, dokumentacja – ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Sądu Najwyższego - kompendium wiedzy dla praktyków
Prawo pracy w 2021 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o zmianach związanych z niszczeniem dokumentów, prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i przechowywaniem akt osobowych.
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i obowiązki w zakresie oznakowania środków transportu.
Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zamierzeniu ustawodawcy zapewnić miała uzgodnienie przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Chodziło o dostosowanie przepisów ustawy  o publicznym transporcie zbiorowym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu drogowego.
W dniu 3 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Ustawa o tachografach jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania przepisów krajowych do unijnych. W tym artykule przedstawimy takie zagadnienia ustawy o czasie pracy kierowców jak świadectwo homologacji, zezwolenie na działanie warsztatu, opłata administracyjna i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Prawo pracy w 2021 r.
14 grudnia 2020 -15 grudnia 2020 Szkolenie online
Od 2019 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być...
Czas pracy kierowców
15 grudnia 2020 Szkolenie online
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji