Mierniki zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw

Zarządzanie procesami logistycznymi

Zarządzanie procesami logistycznymi szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej a także wymianą doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

IDEA SZKOLENIA

Cel szkolenia:
Szkolenie  „zarządzanie procesami logistycznymi” pozwoli uczestnikom poznać i utrwalić wiedzę na temat m.in. następujących zagadnień:

 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmach i łańcuchach dostaw,
 • waga odpowiedniej struktury organizacyjnej logistyki w firmie dla realizowania strategii logistycznej firmy istotę integracji procesów informatycznych z przepływami rzeczowymi w łańcuchach dostaw
 • znaczenie relacji z klientami i dostawcami dla efektywnego i skutecznego zarządzania procesami w firmie,
 • wpływ dostępu do bieżącej informacji dotyczącej realizowanych procesów a poziom efektywnego zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw
 • mierniki efektywności i skuteczności zarządzania procesami logistycznymi.

Szkolenie zarządzanie procesami logistycznymi uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej, a także wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

Grupa dedykowana:
Adresatami szkolenia są pracownicy działów logistyki (zaopatrzenia, planowania, dystrybucji itp.) oraz osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy związanej z funkcjonowaniem procesów logistycznych w firmie.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 8000 osób z obszaru transport, spedycja, logistyka.
2
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,82 na skali pięciostopniowej.
3
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • łańcuch dostaw szkolenie
 • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

1

Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

2

Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

3

Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

4

Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min)

 • wybrane definicje procesów biznesowych – różne punkty widzenia na procesy realizowane w firmie
 • rodzaje procesów realizowanych w firmie – procesy zarządcze, wykonawcze i wspierające
 • cpoziomy realizacji procesów w firmie – strategiczny, taktyczny i operacyjny
 • struktura procesu biznesowego – właściciele procesów i ich charakterystyka
 • zasoby niezbędne dla realizacji procesu biznesowego
 • podstawowe cele zarządzania procesami w firmie


2. Logistyka a procesy logistyczne i ich miejsce w firmie (90min.)

 • różne spojrzenie na rolę logistyki  – podstawowe zadanie logistyki w firmie
 • zarządzanie logistyczne vs zarządzanie logistyką w firmie
 • podstawowe procesy logistyczne realizowane w firmie
 • zarządzanie procesami logistycznymi vs zarządzanie funkcjami logistycznymi w firmie
 • kryteria oceny procesów logistycznych w firmie

3. Procesy prognozowania i planowania w logistyce w firmie  (90min)

 • prognoza, plan, harmonogram i projekt w logistyce
 • horyzonty planowania logistycznego – planowanie strategiczne, średniookresowe i krótkoterminowe
 • proces planowania sprzedaży i operacji w firmie
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego i potrzeb dystrybucji w firmie
 • relacje pomiędzy prognozą, planem i harmonogramem w logistyce

4. Procesy zarządzania zapasami w firmie (135min)

 • analiza zapasów w firmie ABC/XYZ
 • uzupełnianie zapasów w firmie – przesłanki racjonalnego zarządzania zapasami: kiedy i ile zamówić
 • podstawowe metody uzupełniania zapasów – wyznaczanie wielkości partii dostawy
  • ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ)
  • minimalna wielkość partii (MOQ)
  • metoda „partia na partię” (LFL)
  • metoda stałego cyklu zamawiania (POQ)
  • metoda zamawiania na stały okres (FOQ)
  • metoda dwuskrzynkowa (two-bin system)
 • koszty związane z uzupełnianiem i utrzymywaniem zapasów w firmie
 • dobre praktyki zarządzania zapasami w firmie

5. Procesy magazynowe „door-to-door” w firmie (135min.)

 • podstawowe strefy w systemie magazynowym – podstawowe procesy realizowane w poszczególnych strefach magazynowych
 • spiętrzenia dzienne, miesięczne i roczne przepływów w magazynie – elastyczność systemu magazynowego
 • proces kompletacji  w systemie magazynowym – cele, sposoby realizacji, wady, zalety, koszty i kierunki racjonalizacji procesu
 • mierniki oceny efektywności i skuteczności procesu kompletacji
 • roczne koszty eksploatacyjne systemu magazynowego – składowe kosztu eksploatacyjnego
 • koszt przejścia jednostki ładunkowej przez system magazynowy – praktyczny sposób kalkulacji

6. Procesy w łańcuchach dostaw (90min.)

 • SCOR – Supply Chain Operations Reference model – najpopularniejszy model procesów występujących w łańcuchach dostaw
 • konkurencyjny model procesów występujących w łańcuchach dostaw GSCF – Global Supply Chain Forum
 • integracja procesów w łańcuchach dostaw – od pojedynczej transakcji do aliansu strategicznego
 • czas, jakość, koszty – podstawowe kryteria oceny konkurencyjności firm i łańcuchów dostaw
 • Lean Management – strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta vs. eliminacja strat i marnotrawstwa z procesów zarządczych, wykonawczych i wspierających w firmie i łańcuchach dostaw

7. Mierniki zarządzania procesami w firmie i łańcuchach dostaw (90min.)

 • wskaźnik rotacji zapasów – uniwersalny wskaźnik łączący procesy zaopatrzeniowe i sprzedażowe w firmie
 • wskaźnik pokrycia (wystarczalności zapasów) na określony czas
 • C2C – czas cyklu gotówka-gotówka – szybkość zwrotu pieniądza zainwestowanego w zapasy
 • mierniki jakościowe zarządzania zapasami – dostawa doskonała, mierniki oceny pracy menedżera logistyki w firmie

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Natalia Kłodawska

Project Manager
tel. +48 505 273 480
fax: (22) 266 08 51

 

n.klodawska@projektgamma.pl
Natalia Kłodawska

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres n.klodawska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Zarządzanie procesami logistycznymi

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1700 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
FBLn
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.