Lista realizowanych projektów

Dział projektów unijnych powstał wraz z rozpoczęciem perspektywy unijnej 2007-2014. Dziś jest to dziesięcioosobowy zespół zajmujący się pozyskiwaniem finansowania na projekty szkoleniowe, zarządzaniem projektami oraz doradztwem w obszarze środków unijnych. Orientacja na Klienta, wysoka efektywność i profesjonalizm zaowocowały kilkudziesięcioma projektami na łączną kwotę ponad 34 mln zł.

Dział projektów unijnych powstał wraz z rozpoczęciem perspektywy unijnej 2007-2014.  Dziś jest to dziesięcioosobowy zespół zajmujący się pozyskiwaniem finansowania na projekty szkoleniowe, zarządzaniem projektami oraz doradztwem w obszarze środków unijnych. Orientacja na Klienta, wysoka efektywność i profesjonalizm zaowocowały kilkudziesięcioma projektami na łączną kwotę ponad 34 mln zł.
U fundamentów działu leży realizacja zadań odpowiadających na potrzeby Klienta:
 • bezpieczeństwo – dbamy, aby procedury unijne nie utrudniały realizacji celu biznesowego Klienta,
 • komfort – dokładamy wszelkich starań, aby Klient otrzymał standard usługi na poziomie komercyjnym przy jednoczesnym finansowaniu unijnym,
 • efekt – maksymalizujemy prawdopodobieństwo pozyskania finansowania – zajęcia wysokiego miejsca w konkursach unijnych.
W ramach współpracy w obszarze projektów unijnych Gamma proponuje kilkuetapowy model współpracy:ETAP 0: Analiza potrzeb i profilu przedsiębiorstwa pod kątem możliwości skorzystania z funduszy unijnych
ETAP 1: Diagnoza potrzeb szkoleniowych
 • wariant I – korzystając z naszych doświadczeń, proponujemy szkolenia dla poszczególnych grup pracowników
 • wariant II – przeprowadzamy kompleksową diagnozę potrzeb, korzystając z takich narzędzi jak DC, ocena 360 stopni, trójpoziomowa analiza potrzeb, FBEI
ETAP 2: Budżet projektu Planujemy budżet projektu w sposób minimalizujący wkład własny. Uwzględniamy pozaszkoleniowe potrzeby Organizacji (korzystanie z trenerów wewnętrznych, consulting, cross financing, czyli zakup sprzętu i innych środków trwałych).
ETAP 3: Przygotowanie projektu Wniosek o dofinansowanie przygotowujemy tak, aby – w oparciu o wymagania konkursowe – uzyskiwać największe premie punktowe (autorskie  rozwiązania, odpowiednie proporcje wydatków, trafne uzasadnienia).
ETAP 4: Złożenie wniosku o dofinansowanie Minimalizujemy zaangażowanie Organizacji (przygotowujemy wniosek wraz z załącznikami, drukujemy, nagrywamy na nośnik oraz dostarczamy do odpowiedniej instytucji).
ETAP 5: Realizacja Zapewniamy wsparcie na poziomie realizacji:
 • koordynacja
 • rozliczanie finansowe
 • realizacja szkoleń i ewaluacja
Sukcesy w liczbach:
 • ponad 50 projektów współfinansowanych ze środków unijnych (PO KL, PO IG, PO IŚ)
 • zarządzanie projektami o łącznej wartości ponad 17,9 mln zł
 • ponad 25,7 mln pozyskanego dofinansowania
 • ponad 15 000 osób podniosło swoją wiedzę i umiejętności dzięki realizowanym przez Gammę projektom
 • ponad 4000 godzin doradztwa
 • ponad 5000 dni szkoleniowych
Typy szkoleń podlegających dofinansowaniu:
 • Szkolenia kompetencyjne (menedżerskie, sprzedażowe, ogólnorozwojowe)
 • Lean managament
 • Szkolenia software’owe (środowisko windows, linux, programy specjalistyczne)
 • Szkolenia językowe (również język migowy)
 • Szkolenia prawne
 • Szkolenia branżowe
Poniżej znajduję się lista obecnie realizowanych projektów.
Zawodowy pakiet startowy (woj. Dolnośląskie)
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Zawodowy Pakiet Startowy”
Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Wiedza + praktyka = Twój sukces w zawodzie”
Zawodowy pakiet startowy
Projekt „Zawodowy pakiet startowy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014  – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
Kuźnia Zawodowców
Projekt „Kuźnia zawodowców” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
WSPARCIE NA ZAWODOWYM STARCIE
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne, realizowany jest projekt „Wsparcie na zawodowym starcie”
Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy
Projekt „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014 – 2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.
Projekt pt. „Własna firma to się opłaca!”
Projekt pt. „Własna firma to się opłaca!” o nr RPWP.06.03.01-30-0057/17 realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY, Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
Kompetentni Mazowszanie – rozwój umiejętności językowych i komputerowych mieszkańców województwa mazowieckiego
Głównym CELEM PROJEKTU jest nabycie w terminie 01.02.2018-30.09.2019 kompetencji i/lub kwalifikacji komputerowych na poziomie A+B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP przez 380 uczestników projektu oraz kompetencji i/lub kwalifikacji językowych (w zakresie języka angielskiego /niemieckiego/francuskiego) na pełnym poziomie A, B lub C wg ESOKJ przez 250UP poprzez szkolenia komputerowe i językowe w formach pozaszkolnych.  
Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne – woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
Zapraszamy osoby, pełniące obowiązki z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach do udziału  w dedykowanych szkoleniach, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje zawodowe.
Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie
Zapraszamy osoby, pełniące obowiązki z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach do udziału w dedykowanych szkoleniach, aktualizujących wiedzę i podnoszących kompetencje zawodowe.
Ostrołęckie szkoły kompetencji
Projekt pt. „Ostrołęckie szkoły kompetencji” nr RPMA.10.01.01-14-a477/18 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; w ramach Osi Priorytetowej: X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu
Projekt nr RPWP.08.03.01-30-0038/1. 
Zawodowcy w ZS1 i ZS6 w Ełku
„Zawodowcy w ZS1 i ZS 6 w Ełku” to projekt realizowanym w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020; w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/19, ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej RPWM.02.04.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.04.00 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania RPWM.02.04.01 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPWM. 02.04.01-28-0010/19;
Kompetentni zawodowcy w Czyżewie
Beneficjentem projektu jest Konsorcjum Szkoleniowo – Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Mysłowicka 15,01-612 Warszawa. Partnerem projektu jest powiat wysokomazowiecki ul. Ludowa 15,18-200 Wysokie Mazowieckie.
Czas na własną firmę!
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwana dalej „umową”, zawarta na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)
Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum i Policealnej Szkole Medycznej Educentrum w Białymstoku
Konsorcjum Szkoleniowo−Doradcze Gamma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  pn. Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Zawodowej Meritum i Policealnej Szkole Medycznej Educentrum w Białymstoku.
Zawodowy Pakiet Startowy dla uczniów ZSZiO w Biłgoraju
Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje 12.4 Kształcenie zawodowe, – konkursy horyzontalne; na mocy umowy o dofinansowanie nr RPLU.12.04.00-06-0052/17.
Sukcesja w firmach rodzinnych - projekt zwiększający adaptacyjność firm rodzinnych MMSP z woj. lubelskiego i woj. mazowieckiego
Celem głównym proj. jest zwiększenie adaptacyjności 200 firm rodzinnych z sektora MMSP (min.70% z województwa lubelskiego i mazowieckiego) poprzez przeprowadzenie wstępnej diagnozy w zakresu gotowości do sukcesji oraz wsparcie szkol-doradcze w zakresu sukcesji, opracowanie i przyjęcie strategii sukcesyjnej i wdrożenie zmiany w firmach rodzinnych do 28.02.2022r.
Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Projekt pt. „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nr RPMA.10.01.01-14-a480/18 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; w ramach Osi Priorytetowej: X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;
AKADEMIA ROZWOJU ZAWODOWEGO - PROJEKT DLA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY
„AKADEMIA ROZWOJU ZAWODOWEGO – PROJEKT DLA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY.” POWR.01.02.01-10-0035/17 Projekt realizowany na terenie województwa łódzkiego.
Nowe kwalifikacje nową szansą dla osób biernych zawodowo z województwa kujawsko-pomorskiego
Grupę docelową stanowi 100 biernych zawodowo kobiet, w tym wieku od 30 lat., biernych zawodowo, zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym  na terenie woj. kujawsko-pomorskigo
WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Projekt WIELKOPOLSKA KUŹNIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ skierowany jest do osób młodych do 29 roku życia z tzw. grupy NEET pozostających bez pracy. Projekt obejmuje mieszkańców obszaru Podregionu PILSKIEGO w tym powiaty pilski, złotowski, chodzieski, obornickio, czarnkowsko-trzcianecki i wągrowiecki.
Po 50 roku życia klikanie? Z nami to nie jest duże wyzwanie! Kursy komputerowe wraz z egzaminem ECDL
Zapraszamy na kursy komputerowe z egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w projekcie szkoleniowym. Projekt trwa od 1 stycznia 2017r. do 28 lutego 2018r. na terenie gmin wiejskich i/lub wiejsko-miejskich – Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim.
Projekt „OD NOWA”
Projekt realizowany jest przez Business School H. Polak, M. Polak Sp. Jawna w partnerstwie z  Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna zgodnie z umową zawartą z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt adresowany jest do 50 osób młodych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) z województwa mazowieckiego.
BIZNES JEST KOBIETĄ!
Projekt zakłada wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższe wsparcie udzielane będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.
Zielona Gamma
W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy nasza firma otrzymała wsparcie na realizację projektu pt. Zielona Gamma. Koncepcja projektu wynika z przeprowadzonej diagnozy ekoświadomości wśród pracowników Gammy i jej współpracowników, której skutkiem będą podjęte działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Szczęśliwa trzynastka
Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej firm sektora MSP prowadzących działalność w zakresie zaopatrzenia rolnictwa poprzez podniesienie kompetencji menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i jej pracownikami.   Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw działających w branży rolniczo-ogrodniczej na terenie całej Polski.
Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych
POIG.08.02.00-14-606/14 Firma Gamma D.Didiuk i M. Wasilewski sp. jawna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mysłowickiej 15, realizuje na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-606/14-00 z dnia 30.06.2014 zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości projekt pt. ”Wdrożenie systemu informatycznego klasy B2B automatyzującego proces przygotowywania ofert i realizacji usług szkoleniowych”.
34 Najlepsze HR-y
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 34 firm z sektora MMSP poprzez podniesienie kompetencji 345 menedżerów w zakresie efektywnego zarządzania firmą i zasobami ludzkimi w trudnych warunkach rynkowych.
Czas na działanie! Czas na własną firmę!
Projekt zakłada realizację wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 90 Uczestniczek Projektu oraz udzielenie jednorazowej dotacji oraz pomostowego wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania 75 firm założonych przez Uczestniczki Projektu. Wsparcie udzielane będzie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Okres realizacji projektu do 01-02-2017r. do 31-08-2018r.
Biznes jest kobietą! – II edycja
Projekt „Biznes jest kobietą! – II edycja” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, na podstawie wniosku nr RPLD.08.03.03-10-0045/16
PRACE BADAWCZE NAD E-USŁUGĄ
Celem projektu jest opracowanie koncepcji udoskonalenia usług szkoleniowych oraz nowej usługi świadczonej w formie elektronicznej B2B poprzez przeprowadzenie badań nad efektywnością procesu szkoleniowego z wykorzystaniem interaktywnych technik przekazywania wiedzy w formie „pigułek wiedzy” w terminie 01.07.2016-30.4.2017 r.
DORADZTWO WSPARCIEM W ROZWOJU FIRMY GAMMA
Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna poprzez realizację usługi doradczej o charakterze prorozwojowym, świadczonej przez Instytucję Otoczenia Biznesu.
Czas na działanie! Czas na własną firmę! - II edycja
Celem głównym projektu Czas na działanie! Czas na własną firmę!- II edycja jest trwałe włączenie zawodowe 80 osób w wieku od 30 lat pozostających bez pracy, zamieszkujących zgodnie z K.C. teren woj. lubelskiego poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez o minimum 12 miesięcy w okresie 01.01.2018-30.06.2019r.
Moja własna firma - dotacje na rozwój przedsiębiorczości osób bez pracy z województwa lubelskiego
Projekt zakłada realizację kompleksowego wsparcia szkoleniowego i doradczego ukierunkowanego na nabycie kompetencji w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 90 Uczestniczek z terenu województwa lubelskiego, oraz udzielenie im bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem pomostowym.
Doradztwo i szkolenia zawodowe realizowane przez firmę Gamma w ramach projektu „DROGA DO PRACY”
Zapraszamy do projektu osoby w wieku 30 lat i więcej, mającego na celu kompleksowe wsparcie osób pozostających bez pracy, które chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe, doświadczenie oraz powrócić na rynek pracy. Projekt trwa od 01.09.2017 do 31.07.2018 na terenie województwa śląskiego.
Zapraszamy na kursy komputerowe zakończonym certyfikowanym egzaminem ECDL osoby po 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawne, które chcą podnosić swoje umiejętności komputerowe. Projekt trwa od 1 czerwca 2017r. do 31 marca 2019r. na terenie województwa pomorskiego.
Prace badawcze nad nową usługą w modelu user-driven innovations
Celem głównym projektu jest opracowanie koncepcji funkcjonalności (e)usługi B2B poprzez realizację badań nad modelem zachowań i wartości ostatecznych odbiorców usług szkoleniowych.
Mazowiecka Akademia Wsparcia Zawodowego – projekt dla osób młodych pozostających bez pracy nr WND-POWR.01.02.01-14-0120/16
Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego osób młodych (między 18 a 29 rokiem życia), pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zamieszkujących powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki oraz m. Radom i m. st. Warszawa. Wsparciem zostanie objętych 110 osób (kobiet i mężczyzn), które nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy.
RPO WM 2014-2020
3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP
Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość
Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna od kwietnia 2014 r. realizuje projekt „Kompetencje ECDL szansą na lepszą przyszłość” (POKL.09.06.02-14-239/14) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomość języków obcych).

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.