W trybie zdalnym zespół może się rozwijać i podnosić produktywność

Jak efektywnie zarządzać w trybie pracy zdalnej?

Szkolenie Online

Szkolenia menedżerskie online

Umiejętne zarządzanie zespołem rozproszonym, zdalnym to wypadkowa doświadczenia i znajomości konkretnych technik. Doświadczenie już większość menedżerów posiada, techniki wypracowywane są intuicyjnie. Szkolenie online dostarczy sprawdzonych rozwiązań menedżerskich pozwalających realizować cele zarządcze w obszarze efektywności i zaangażowania pracowników.

IDEA SZKOLENIA ONLINE

Po pierwszych miesiącach pracy zdalnej naturalne „paliwo” napędzające efektywność i zaangażowanie pracowników powoli się kończy. Tym paliwem była wewnętrzna mobilizacja w obliczu kryzysu. Wraz przeciąganiem tego stanu i co raz większą dotkliwością nachodzenia na siebie świata zawodowego i prywatnego tą mobilizację straciło. 

Dodatkowo tryb pracy zdalnej, bez odpowiednich działań, prowadzi do erozji poczucia wspólnoty, przywiązania do organizacji. Początkowe przekonania, że praca w lockdown’ie nie obniża efektywności zespołów zastępują przeciwne sądy.

W rzeczywistości jest wiele zespołów rozproszonych umiejętnie prowadzonych, które przez lata korzystając ze zdalnego trybu charakteryzują się zaangażowanymi pracownikami, efektywną komunikacją i wysoką produktywnością.

Prowadzenie zespołu w ten sposób wymaga od menedżera świadomego zarządzania w takich obszarach jak:

 • Komunikacja sieciowa
 • Właścicielskie podejście do pracy (empowerment)
 • Komunikacja i motywowanie w systemowy sposób.
 • Bezpieczeństwo i emocje

Zespół rozproszony potrzebuje rytuałów, powtarzalnych zdarzeń regulujących komunikację, współpracę między pracownikami, z przełożonym, osiąganie celów. Proponowane przez nas szkolenie online sięga tu do metodyk zwinnych, które zawierają rytuały podnoszące produktywność i zaangażowanie zespołów w krótkich odcinkach czasu.

Zapraszamy na 90 minutowe szkolenie dla menedżerów na temat PRACY ZDALNEJ!

Jak prowadzimy szkolenia online?
1
Doświadczenie w postaci ponad 140 projektów rozwojowych realizowanych zdalnie (ponad 10 000 uczestników)
2
Zespół 27 trenerów posiadających kompetencje w projektowaniu i realizowaniu zdalnych przedsięwzięć rozwojowych
3
Wykupione dostępy do większości narzędzi webinaryjnych (Clickmeeting, Zoom, Mural, Livewebinar, GoToWebinar)
Szkolenie online związane z:
 • Praca zdalna
 • Szkolenie Online
 • Webinar
 • Zarządzanie zespołem
SZKOLENIE ONLINE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA ONLINE

Podczas 90 minut szkolenia dowiesz się:

1. Rodzaje spotkań zespołu zdalnego

 • Spotkanie daily
  • Codzienne
  • Ok. 15-20 min
  • O godzinie rozpoczynającej pracę
  • Best practice, omawianie wspólnych trudności
 • Retrospektywa
  • Spotkanie podsumowujące
  • Co 2 tygodnie
  • Start – Stop – Continue – co należy zrobić, aby zespół był bardziej produktywny, bardziej zaangażowany
 • Spotkania relacyjne / integracyjne
  • Rytuał wspólnej kawy, wspólnego piwa
  • Brak rozmów o pracy

2. Komunikacja sieciowa

 • Model słońca – spotkania video odbywają się wyłącznie z menedżerem
 • Model sieciowy – video spotkania między pracownikami współpracującymi ze sobą przy danym projekcie
 • Ustalenie zasad komunikacji
  • Kiedy mail
  • Kiedy komunikator
  • Kiedy telefon
  • Kiedy videocall
  • Czas trwania i reguły zapraszania uczestników

3. Bezpieczeństwo i emocje

 • Lęk i strach przed nieznanym, obawa przed utratą pracy, zdrowia, niepewnością gospodarczą
 • Jak zapewniać bezpieczeństwo pracownikom – co można obiecać, tworzyć fundamenty stałości?
 • Zarządzanie emocjami własnymi jako menedżera, wspieranie pracowników w zarządzaniu własnymi – model rozmowy

4. Empowerment

 • Dobre praktyki uprawomocniania pracowników
  • Q12
  • Rotacyjne przewodnictwo w prowadzeniu daily
  • Banki inicjatyw
  • Nagradzanie i wspieranie właścicielskiego myślenia

5. Rutyny menedżerskie

 • Expose – zakomunikowanie stałych wydarzeń w życiu zespołu
 • Video spotkania indywidulane z pracownikami
 • Spotkania zespołowe

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA ONLINE

OPINIE O SZKOLENIACH

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Ilona Ziętkowska

Project Manager
tel. kom:. +48 517 081 300

i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska

Interesuje Cię to szkolenie online?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE ONLINE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres i.zietkowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Jak efektywnie zarządzać w trybie pracy zdalnej? Szkolenie Online

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia online – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 250 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia online

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat ukończenia szkolenia w wersji pdf..
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych)..
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 3 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia..
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 3 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 3 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia. Gdy opłata nie została jeszcze dokonana, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 12. Gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Zgłaszający jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora, na wskazany numer konta.
 13. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 14. Reklamacje składa się w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 15. Reklamacja musi zawierać szczegółowy opis zakresu niezgodności lub inne okoliczności ją uzasadniające.
 16. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 17. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia menedżerskie online

zobacz najbliższe szkolenia.
2020-07-22
22 lipca 2020 -23 lipca 2020
2020-07-23
Szkolenie online Szkolenie online
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje im satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie zarządzanie zespołem to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
2020-07-27
27 lipca 2020 -28 lipca 2020
2020-07-28
Szkolenie online Szkolenie online
Bez względu na to, ile czasu będziemy trwali „w zmianie” i skupiali się głównie na pracy zdalnej, to wcześniej czy później wrócimy do znanych nam form współpracy z zespołem i – co za tym idzie – awansów. Lada chwila nadejdzie czas odrabiania zaległości i „odkuwania” się po tygodniach częściowej nawet hibernacji.
2020-07-29
29 lipca 2020 -30 lipca 2020
2020-07-30
Szkolenie online Szkolenie online
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.
2020-08-10
10 sierpnia 2020
2020-08-10
Szkolenie online Szkolenie online
Zarządzanie sobą w czasie w trybie pracy zdalnej przyjmuje nowy, nieznany wcześniej wymiar. Łącząc role zawodowe i osobiste w prywatnej przestrzeni mamy z jednej strony większe wyzwania w obszarze life-work balance. Z drugiej podnoszenie efektywności i wykonanie wszystkich powierzonych zadań w krótszym czasie skutkuje większą przestrzenią na sprawy prywatne, domowe, pozazawodowe. Kiedy jeśli nie teraz mądrze inwestować swój czas?
2020-08-13
13 sierpnia 2020 -14 sierpnia 2020
2020-08-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dziś wiele organizacji rozważa bądź wdraża tzw. hybrydowy model pracy zespołu – łącząc tryb zdalny i stacjonarny.  Mogłoby się wydawać, że skoro w pandemii zespoły pracując z domu uzyskiwały wysoką produktywność podobnie będzie w późniejszym okresie. Jednak pamiętajmy, że praca zdalna w okresie COVID’u regulowana była szeregiem obostrzeń szczebla centralnego – istniały zakazy przemieszczania się, ograniczenia dotyczące korzystania z infrastruktury handlowej, rozrywkowej i publicznej. Wykonywanie pracy poza biurem w okresie postpandemicznym będzie wymagało ustanowienia i zakomunikowania nowych zasad i to będzie zadanie menedżera.
2020-08-14
14 sierpnia 2020
2020-08-14
Szkolenie online Szkolenie online
Komunikacja jest uniwersalnym narzędziem, które wykorzystujemy niezależnie od tego, czym się zajmujemy i w jakich warunkach pracujemy. A warunki mamy obecnie nieco utrudnione, bowiem wiele zespołów funkcjonuje jako Zespoły Rozproszone.
2020-08-19
19 sierpnia 2020
2020-08-19
Szkolenie online Szkolenie online
W dobie pandemii organizacje próbują zyskać przewagę konkurencyjną i budują swój wizerunek zaangażowanych społecznie dzięki filantropii i wolontariatowi. Takie działania z zakresu CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) można wpisać na stałe w strategię firmy.
2020-10- 1
1 października 2020 - 2 października 2020
2020-10- 2
Szkolenie online Szkolenie online
Obecne czasy wymuszają na kierownikach projektu posiadania pojemnej skrzynki z narzędziami do zastosowania elastycznie w odniesieniu do bieżących potrzeb.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji