Inne strony: GAMMA DISCOVER

szkolenie prowadzi - jan bielański

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

Zmiana przepisów w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych. Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej. Zapraszamy na szkolenie.

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji przez zapoznanie ze zmienionymi ostatnio przepisami w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych, mającymi wpływ na procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy , a także na proces wyłączania gruntów z produkcji i ujawniania powstałych zmian ich w ewidencji gruntów powodującego odpowiednie zmiany w ich opodatkowaniu i w wysokości należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: nieruchomości, majątku, działu prawnego i inwestycji, osoby zajmujące się pozyskiwaniem nieruchomości pod inwestycje i wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony gruntów rolnych i leśnych. Zapraszamy pracowników firm deweloperskich, pośredników nieruchomości, przedstawicieli sieci handlowych, oraz pracowników firm posiadających spore nadwyżki gruntów.

Zapraszamy również pracowników Urzędów gmin, prowadzących sprawy ochrony gruntów, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracowników Starostw Powiatowych prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracowników Urzędów Marszałkowskich prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych, jak również pracowników Urzędów Wojewódzkich prowadzących sprawy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. System planowania przestrzennego na obszarach gmin.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

2. Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
 • Jakie użytki zaliczamy do gruntów rolnych i leśnych
 • Właściwość organów w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów, wymagane opinie do wniosku o zgodę na przeznaczenie,
 • W jakim zakresie ustawa o ochronie gruntów nie ma zastosowania na terenie miast,
 • Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. i jej konsekwencje w działalności gmin
 • Wyjątkowe przypadki, gdy przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
 • Zdefiniowanie pojęcia zwartej zabudowy, wprowadzenie pojęcia obwiedni,
 • Przeznaczenie gruntów rolnych wynikające z decyzji o warunkach zabudowy.

3. Wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, obowiązki inwestorów
 • Określanie granic i powierzchni gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej lub leśnej,
 • Zwolnienie z należności i opłat za wyłączenia z produkcji gruntów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym,
 • Określanie wartości gruntów wyłączanych z produkcji, o którą zmniejsza się kwotę należności,
 • Określanie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu,
 • Problem wyłączenia gruntów z produkcji w przypadku zmiany charakteru zabudowy siedliskowej na mieszkaniową.
 • Organ egzekwujący wykonanie przez inwestorów obowiązków związanych z
 • wyłączaniem gruntów z produkcji.

4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza gruntów wyłączonych z produkcji
 • Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że powierzchnia gruntów
 • wyłączonych z produkcji /np.B/ jest niezgodna z powierzchnią, na jaką wydana była przez starostę zgoda na wyłączenie gruntów z produkcji /Bp/,
 • Postępowanie administracyjne w trybie art.28 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

5. Zapobieganie degradacji gruntów oraz ich rekultywacja
 • Uprawnienia starosty powiatu w oraz wójta gminy zakresie zapobiegania degradacji gruntów,
 • Właściwość organów w sprawie rekultywacji,
 • Określanie stopnia utraty wartości użytkowej gruntów i ustalanie kierunku rekultywacji,
 • Decyzje podejmowane w toku rekultywacji,
 • Uznanie rekultywacji za zakończoną,
 • Opłaty karne z tytułu niezakończenia rekultywacji w terminie,
 • Określanie użytku gruntowego po rekultywacji i jego klasyfikacja gleboznawcza.

6. Konsultacje w sprawach indywidualnych.


Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym i w działalności inwestycyjnej

Termin szkolenia: 20 luty 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.