Inne strony: GAMMA DISCOVER

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności i wymianę doświadczeń ze względu na obecność wśród uczestników praktyków z różnych dziedzin biznesu.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności i wymianę doświadczeń ze względu na obecność wśród uczestników praktyków z różnych dziedzin biznesu.

IDEA SZKOLENIA

Cel szkolenia:
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, poznają podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi planowania miejscowego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Omówiona zostanie również wprowadzona w 2015 roku Uchwała Krajobrazowa jako nowe narzędzie planowania przestrzennego. Uchwała miała uporządkować ulice z nadmiaru reklam oraz ucywilizować warunki ich stawiania przez przedsiębiorców.

W programie m.in.:

 • Normy prawne regulujące planowanie przestrzenne i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych
 • Źródła informacji o nieruchomości
 • Charakterystyka planowania miejscowego
 • Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako akt polityki przestrzennej
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Rozstrzygnięcia indywidualne – ulicp i wzizt
 • Nadzór nad planowaniem miejscowym
 • Najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich latach

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznych umiejętności i wymianę doświadczeń ze względu na obecność wśród uczestników praktyków z różnych dziedzin biznesu.

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli firm biorących udział w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy , podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich , budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

Program szkolenia: 

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Normy prawne regulujące planowanie przestrzenne i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych
 • Schemat przebiegu procesu budowlanego i miejsce norm planistycznych
 • Planowane w najbliższym czasie nowelizacje i ich wpływ na kwestie planistyczne

Źródła informacji o nieruchomości
 • Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach.
 • Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
 • Identyfikacja istotnych prawnie parametrów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Charakterystyka planowania miejscowego:
 • Podstawowe pojęcia ustawowe „planowanie miejscowe” i „władztwo planistyczne”
 • Omówienie najważniejszych pojęć planistycznych.
 • Podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej.

Wzmocnienie narzędzi ochrony krajobrazu
 • Uchwała krajobrazowa jako nowe narzędzie planowania przestrzennego.
 • Zakres i proces uchwalania uchwały krajobrazowej.
 • Sankcje za brak zastosowania się do regulacji krajobrazowych.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako akt polityki przestrzennej
 • Postępowanie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Studium uwarunkowań a uchwalanie planu miejscowego bądź wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Charakter prawny planu miejscowego
 • Procedura sporządzania planu: wymogi formalne co do postępowania w tym zakresie oraz skutki ich naruszenia, obowiązki organów zobowiązanych do współpracy, partycypacja społeczna w procesie planistycznym – uwagi i wnioski do projektu planu, dyskusja publiczna – opinie i uzgodnienia projektu planu
 • Akty „towarzyszące” projektowi planu – prognoza oddziaływania na środowisko oraz prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
 • Treść planu miejscowego
 • Skutki uchwalenia planu
 • Możliwość zaskarżenia uchwały o planie miejscowym
 • Gospodarowanie przestrzenią objętą planem - organy i środki nadzoru

Rozstrzygnięcia indywidualne – ULICP i WZiZT

 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.
 • Treść i elementy wniosku.
 • Warunki dopuszczające wydanie decyzji.
 • Zaskarżanie niekorzystnych rozstrzygnięć planistycznych w sprawach indywidualnych.

Nadzór nad planowaniem miejscowym

 • Organy i środki nadzoru
 • Stwierdzenie nieważności planu i skutki stwierdzenia nieważności planu
 • Analiza zasadności przystąpienia do zmiany planu i studium

Najważniejsze zmiany wprowadzone w ostatnich latach

 • Kodeks Budowlany – rewolucja w procesie inwestycyjnym

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Termin szkolenia: 10 maj 2018 r. do 11 maj 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 26 kwietnia 2018r. 1950 zł od 27 kwietnia 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.